Dr. Ravit Dotan joins MKAI as AI Ethics Specialist Advisor